INFORMATION SYSTEM :: HRIS

welcome

HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEM

PEMBELAJARAN BERASASKAN TEKNOLOGI, PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN KERJAYA (ELD)Disini saya hendak menerangkan antara pembangunan kerjaya yang berakait rapat dengan sistem teknologi.
Pembangunan kerajaya merupakan pendidikan formal iaitu suatu latihan yang dapat meningkatkan kerjaya seseorang dalam sesuatu organisasi contohnya kursus Pemantapan Jati Diri. Dengan adanya kursus ini dapat meingkatkan kualiti pekerja tersebut. Dengan adanya pembangunan kerjaya ia dapat membantu pekerja pada masa akan datang iaitu contohnya  dari seseorang itu tidak mahir berkaitan dengan akaun, maka selepas menghadiri kursus tentang akaun, pekerja tersebut menjadi mahir dan mampu melakasanakan tugas dengan lebig produktif lagi. Dengan adanya pembangunan kerjaya, pekerja tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan prestasi kerja. Citrin, James M and Smith, Richard A (2003)

Citrin, James M and Smith, Richard A (2003 ), The 5 Patterns of Extraordinary Careers. New York: Crown Business.

Sistem Sumber Manusia (HRIS) adalah sebuah perisian ataupun sebuah sistem yang mengendalikan sistem data pekerja iaiatu data peribadi pekerja, cuti, kursus, ataupun apa sahaja tentang maklumat pekerja yang berkait rapata dengan organisasi. Dengan adanya sistem HRIS majikan dapat mencari data-data pekerja dengan mudah, teratur dan senang. Biasanya maklumat yang terdapat di dalam sistem tersebut ialah data-data peribadi pekerja, pengalaman pekerja, gaji pekerja dan prestasi pekerja itu sendiri. Dengan adanya maklumat-maklumat tersebut, majikan dapat meneyediakan latihan yang sesuai untuk pekerjanya berdasarkan prestasinya, kelayakkannya dan kesuaian kursus tersebut.

Apabila kursus dilakukan melalui Sistem Sumber Manusia, pengendalian kursus akan menjadi lebih mudah berbanding penggunaan secara manual. Iaitu peserta hanya meletakkan data peribadi di sistem tersebut dan memilih kursus yang berkelayakan. Di situ pemohon juga dapat melihat kursus yang ditawarkan. Dan pemohon dapat melihat bilakah kursus tersebut dijalankan.

Kursus atas talian dengan cara mendaftar di sistem internet yang disediakan. Cara peserta menghadiri kursus tersebut ialah hanya duduk di hadapan komputer yang mempunyai sistem kursus tersebut dan tidak perlu pergi ke tempat yang jauh untuk menghadiri kursus. Di dalam rumah juga peserta boleh menghadiri kursus tersebut dengan syarat mereka mempunyai komputer yang mempunyai sistem kursus tersebut. Berbanding dengan kursus di luar mereka perlu ke suatu tempat kursus dan memerlukan masa yang lama untuk pergi ke tempat kursus. Kos dapat dikurangkan dengan menggunakan sistem. Mereka tidak perlu menggunakan banyak peralatan seperti kertas, tempat kursus seperti dewan. Tetapi masih terdapat kelemahan terhadap kursus atas talian iaitu pengajar tidak dapat memanatu sepenuhnya apa yang peserta buat sepanjang menghadiri kursus tersebut. Tidak semua kursus boleh dilakukan secara atas talian, hanya kursus yang bersifat fakta seperti kursus pengenalan pekerjaan yang hanya perlu peserta duduk di hadapan slide yang dipenuhi maklumat organisasi.

Dengan adanya sistem ini dapat meningkatkan kualiti kursus serta menjimatkan masa.

SISTEM GAJISistem gaji ialah satu projek yang dibangunkan untuk kegunaan pejabat atau industri kecil dan sederhana. Sistem ini sangat berguna dalam proses mebayar gaji. Sistem ini lebih menyenangkan kerja pentadbir jika dibandingkan dengan sistem secara manual. Sistem ini dapat menyelesaikan masalah pentadbiran. Contohnya dalam mengira gaji pekerja. Sistem ini akan mengira gaji secara automatil. Selain itu, sistem ini dapat menjimatkan masa pentadbir dan mempunyai antaramuka sesuai serta menjumatkan kertas. Dengan adanya sistem ini, prestasi kerja pentadbir akan meningkat. Tambahan pula, sistem ini dapat memaparkan maklumat dengan cara yang mudah dan cepat. Dalam analisis yang dibuat, terdapat beberapa masalah yang dikenalpasti dalam sistem yang digunakan sekarang. Sebagai contoh, pejabat dan industri memerlukan satu sistem yang dapat mejalankan semua proses membayar gaji. Sistem yang diabangunkan mestilah selamat digunakan dan dapat mencetak penyata gaji pekerja dan laporan. Selain itu, sistem ini juga perlu mengira gaji secara automatik dan mempunyai fungsi mengekalkan maklumat pekerja, buat salinan maklumat, mencari, menyimpan maklumat sejarah dan dapat menjimatkan masa. Kaedah yang digunakan untuk membangunkan Payoll Sytem ialah Moder-driven development (MDD). MDD ialah teknik melukis model yang menganalisis kan masalah, mendapatkan keperluan dalam perniagaan dan merekabentuk sistem maklumat. Terdapata tujuh dasa dalam kaedah MDD iaitu fasa penyiasatan, fasa mengenalpasti masalah, analisis keperluan, analisis keputusan, merekabentuk, pembinaan dan perlaksanaan. Skop untuk Payroll system ini dibahagikan kepada enam bahagian. Iaitu bayaran biasa, zakat, pinjaman, insurans, tabung haji dan A.S.N. Bayaran biasa digunakan untuk menyimpan semua proses membayar gaji dan mencetak penyata gaji pekerja. Zakat digunakan untuk menyimpan maklumat zakat dan mencetak maklumat zakat. Selain itu, pinjaman digunakan untuk menyimpan maklumat peminjam sekiranya seseorang pekerja dikehendaki membayar pinjaman kereta , pinjaman perumahan ataupun pinjaman komputer. Bagi insurans pula, sistem ini juga digunakan untuk menyimpan maklumat insurans yang dibeli oleh pekerja. Tambahan pula, tabung haji dan A.S.N juga digunakan untuk menyimpan maklumat masing-masing. Pentadbir dapat mengawal seseorang daripada menggunakan sistem ini. Sebagai contoh pentadbir dapat mengawal pengguna lain daripada menyimpan, menukar, melihat atau mencetak maklumat.

Rice, Sydney (2003), Choice Points. Palo Alto, CA: Davies-Black Publishing.

Fungsi Sistem
Sistem Gaji merangkumi proses pengurusan gaji pekerja yang meliputi potongan dan pendapatan pekerja, elaun kerja lebih masa, ganjaran pekerja kontrak, proses bayaran tunggakan gaji dan sebagainya. Sistem Gaji membantu organisasi mengendalikan dan mengeluarkan sistem pembayaran gaji bulanan untuk semua pekerja. Fungsi ini juga termasuk penghasilan sistem pembayaran gaji, bayaran bonus dan lain-lain.

Ciri-ciri sistem gaji ialah sistem ini mengendalikan gaji untuk pekerja yang menerima gaji di syarikat tersebut termasuklah pekerja tetap iaitu pekerja tetap, pekerja kontrak mahupun pekerja harian. Sistem ini juga membolehkan cetakan slip gaji dan skim khas seperti SSM. Sistem ini juga memberi opsyen sebagai stand alone
Laporan yang termasuk dalam sistem gaji ialah analisis trend kerja lebih masa di mana, kerja lebih masa yang melebihi beberapa peratus yang ditetapkan oleh majikan, slip gaji iaitu slip yang terdapat berapa nilai gaji seseorang pekerja dapat, ringkasan pemabayaran gaji, surat cukai dan juga banyak lagi.

Kebaikkan sistem gaji
Dengan adanya sistem gaji ini dapat memudahkan majikan untuk mencari maklumat-maklumat yang diperlukan untuk membuat gaji, anataranya jumlah KWSP yang patut dipotong. Berapa lama pekerja tersebut telah berkhidmat, ia itu disitu juga dapat mempengaruhi gaji pekerja terbabit contohnya semakin lama pekerja tersebut berkhidmat di organisasi tersebut, semakin tinggi gaji pekerja itu. terdapat juga senarai kesalahan yang dilakukan opleh pekerja sekiranya ada, disitu majikan dapat memotong gaji pekerja sekiranya mendapati melakukan kesalahaan yang menyebabkan pekerja tersebut dipotong gaji, antara kesalahan yuang menyebabkan pemotongan gaji ialah ponteng atau tidak hadir kerja.  Dengan adanya sistem gaji. Pembayaran gaji dapat dikira dengan lebih cepat kerana semua maklumat yang dikehendaki berakitan gaji semuanya sudah ada. Selain itu juga , dengan sistem ini dapat meminimumkan pertindihan data. Iaitu jika ada data yang telah di masukkan lebih dari sekali misalnya elaun pekerja, majikan dapat kenalpasti dan kesilapan dapat dikurangkan.  Kesahihan dan ketepatan data adalah sangat tinggi kerana kebiasaan sistem ini jarang membuat kesilapan dalam menyimpan dan memeberi data berbanding penggunaan manual. Data juga dapat diselenggarakan dengan mudah kerana semua data yang dikehendaki terdapat di dalam sistem.

Kelemahan Sistem Gaji
Sistem gaji terdapat beberapa kelemahan juga, iaitu sistem ini kurang selamat berbanding sistem manual, kerana pelbagai virus boleh memasuki sistem tersebut. Ini kerana sistem yang menggunakan sistema atas talian berpotensi tinggi untuk sistem tersebut diserang virus. Penipuan boleh berlaku keatas sistem tersebut, iaitu dengan seseorang yang dapat meletakkan data palsu ke dalam data tersebut. Selain itu, apabila ketiadaan elektrik, majikan menghadapi kesukaran dalam menguruskan gaji mengikut sistem, kerana sistem ini menggunakan elktrik dan majikan terpaksa menggunakan sistem manual.
Kesimpulannya sistem gaji sangat berguna kepada pentadbir dalam proses membayar gaji pekerja dan sangat mudah digunakan berbanding sistem manual.

PENGAMBILAN DAN PEMILIHAN PEKERJA
Pengambilan dan pemilihan pekerja dalam sesebuah organisasi merupakan fungsi yang amat penting untuk menjamin kejayaan pengurusan sumber manusia. Tanpa strategi pengambilan dan pemilihan yang baik, organisasi akan mengalami beberapa kesan negatif. Huselid (1994) serta Stewart dan Knowles (2000) menegaskan bahawa amalan pengambilan dan pemilihan pekerja akan memberi kesan ke atas prestasi organisasi secara keseluruhannya. Sebenarnya tujuan umum pengambilan dan pemilihan pekerja adalah untuk mencari pekerja yang terbaik bagi sesuatu jawatan yang bersesuaian (picking the right person for the right job). Di samping itu pihak pengurusan atasan harus memastikan kuantiti dan kualiti sumber manusia dalam organisasi dapat menyokong segala misi, matlamat dan strategi organisasi. Atas dasar inilah pengambilan dan pemilihan pekerja dijalankan dengan teliti dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Gatewood dan Feild (1994) serta Scholarios, Lockyer dan Johnson (2003) mendefinisikan pengambilan dan pemilihan pekerja sebagai proses mengumpul dan menilai maklumat mengenai individu dalam proses menawarkan pekerjaan.

Huselid, M. A., (1994). Documenting HR’s effect on company performance. HR Magazine, 39, 79-85.
Stewart, J., & Knowles, V., (2000). Graduate recruitment and selection practices in small businesses. Career Development International Journal, 5(1), 21-38.
Gatewood, D., & Feild H. S., (1994). Human Resource Selection. USA: The Dryden Press.

Pengambilan adalah proses menarik minat seberapa ramai calon untuk memohon pekerjaan dalam organisasi (Flynn, 1994; Farnham & Stevens, 2000; Min & Kleiner, 2001; Scholarios et al., 2003; Fish & Macklin, 2004). Pengambilan pada hari ini semakin mencabar kerana
terdapat ramai calon yang berkelayakan memohon sesuatu kekosongan jawatan. Pada kebiasaannya proses pengambilan bermula apabila seseorang pengurus mengisi borang khas untuk memohon pekerja. Ia adalah satu dokumen lengkap yang mengandungi nama jawatan, jabatan yang memohon, tarikh pekerja diperlukan dan pengesahan daripada pengurus besar syarikat. Berdasarkan maklumat tersebut, seseorang pengurus sumber manusia akan merujuk kepada diskripsi tugas untuk mengenal pasti kelayakan yang diperlukan bagi memenuhi keperluan pengambilan organisasi.

Flynn, G., (1994). Attracting the right employees and keeping them.
Personnel Journal, 73, 44-49.
Farnham, D., & Stevens, A., (2000). Developing and implementing competence–based recruitment and selection in a social services department – A case study of West Sussex County Council.– International Journal of Public 
Sector Management, 13(4), 369-382 Min, J. C., & Kleiner, B. H., (2001). How to hire employees effectively. Management Research News, 24(12), 31-38.
Fish, A., & Macklin, R., (2004). Perception of executive search and advertised recruitment attributes and service quality. Personnel Review, 33(1), 30-54.

Pemilihan pekerja pula adalah proses mengenal pasti dan memilih pekerja yang terbaik untuk organisasi. Pemilihan pekerja amat berkait rapat dengan pengambilan kerana kedua-duanya melibatkan proses menempatkan individu dalam organisasi. Pemilihan pekerja amat dipengaruhi oleh strategi pengambilan yang digunakan. Ini bermakna strategi pengambilan yang baik dapat menarik seberapa ramai calon untuk memohon jawatan tersebut dan pemilihan pekerja dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Perbelanjaan dan usaha yang tinggi dalam pengambilan dapat menghasilkan calon terbaik untuk sesuatu jawatan. Pemilihan dibuat berdasarkan kepada kumpulan pemohon yang memohon sesuatu jawatan dan memilih mereka yang paling layak untuk jawatan tersebut. Torrington dan Hall (1991) berpendapat pemilihan pekerja yang dilakukan dengan berhati-hati dan mengikut prosedur yang ditetapkan boleh memberikan keadilan kepada semua pihak dan dapat mengelakkan kesilapan dalam pemilihan calon semasa temuduga. Ini bermakna sistem pengambilan dan pemilihan pekerja yang terbaik dapat meminimumkan diskriminasi dan memberi peluang kepada firma untuk membuat keputusan pemilihan pekerja yang tepat.

Torrington, D., & Hall, L., (1991). Personnel management: A new approach. Hemel Hempstead: Prentice Hall.Pengambilan pekerja secara online mahupun mengikut sistem yang disediakan merupakan
permohonan kerja dalam talian dan sistem pemprosesan yang membolehkan majikan mengiklankan peluang pekerjaan mereka, dan untuk calon-calon untuk mengemukakan permohonan secara dalam talian. Menggunakan medium internet yang berkuasa, mencari pekerjaan tidak lagi menjadi masalah untuk akan pekerja dalam era ini teknologi yang dipertingkatkan. Dengan pengenalan Sistem Pengambilan Online pengambilan  pekerja-pekerja baru kini dibuat lebih mudah bagi majikan.

Menggunakan sistem e-Recruitment ia dapat menjimatkan masa terutamanya kepada majikan., ini adalah kerana majikan boleh menyemak calon-calon yang terlibat dalam pemilihan pekerja berulang-ulang kali. Majikan boleh melihat kriteria-kriteria yang ada pada setaip calon dengan lebih teliti. Majikan tidak perlu membuang masa menyemak borang-borang manual dan hanya duduk di depan komputer yang mempunyai sistem tersebut. Walaubagaimana pun sistem ini juga boleh menjana banyak calon yang tidak berkelayakan dan majikan mempunyai masalah dalam memilih pekerja kerana terlalu ramai pekerja yang tidak berkelayakan juga ada.

Dengan adanya e-recruitment sistem majikan dapat mengurangkan kos pengiklanan, majikan hanya perlu mengiklankan pengambilan pekerja secara dalam talian dan tidak perlu mengupak orang utuk melakukan pengiklanan manual seperti penyediaan risalah-risalah pengiklanan. Selain itu dengan pengambilan pekerja dalam talian dapat membantu pekerja lain yang menguruskan pengambilan pekerja dengan lebih cekap dan efisyen. Majikan juga tidak perlu menyewa tempat dan ruang untuk mengadakan proses pengambilan pekerja. Calon hanya duduk di hadapan komputer yang mempunyai sistem dalam talian di mana-mana sahaja tanpa perlu pergi ke tempat tertentu untuk menjalani proses pengambilan pekerja dan sekaligus menjimatkan masa calon dan pekerja itu sendiri. Ia juga meningkatkan kualiti calon iaitu majikan dapat memilih calon yang benar-benar sesuai dengan permintaan yang diperlukan.


Selain dari kelebihan pengambilan pekerja dalam talian ini terdapat juga kelemahan iaitu agak sukar untuk mengenalpasti maklumat peribadi yang diberikan calon adalah benar dan ia memerlukan masa untuk menentukan kesahihan data tersebut. Sistem ini mempunyai risiko yang tinggi keatas kehilangan data akibat digodam oleh pihak luar dan jaringan keselamat ke atas talian ini adalah amat rendah dan peluang untuk kehilangan maklumat adalah amat tinggi. Organisasi tidak boleh bergantung sepenuhnya terhadap sistem atas talian ini jika terjadi sesuatu seperti ketiadaan eleketrik dan jika elektrik tiada program tersebut tidak dapat dijalankan

Kesimpulannya sistem pengambilan pekerja atas talian ini mempunyai banyak kelebihan kepada majikan dan masih terdapat kelemahan. Justeru itu pihak majikan tidak seharusnya bergantung penug terhadap sistem ini.
Contoh laman organisasi yang menggunakan sistem ini ialah www.careerpath.com


BLOG 2


Bermula dari post ini saya akan meletakkan BLOG saya yang ke dua.
Tajuk untuk blog yang ke dua saya ialah

  1. Pengambilan dan pemilihan pekeja
  2. Sistem gaji
  3. Pembelajaran berasaskan teknologi dan pembelajaran pembangunan kerajaya.

KESIMPULANDengan adanya sistem maklumat syarikat-syarikat kecil dan syarikat-syarikat besar boleh menggunakan sistem tersebut dan menjalankan perniagaan secara elektronik agar perniagaan mereka menjadi lebih cekap dan mampu berdaya saing dengan syarikat antarabangsa. Dengan adanya sistem maklumat boleh membantu perniagaan memperluaskan produknya. Dengan menggunakan sistem ini amat ia dapat memudahkan proses penyimpanan data iaitu segala data yang berkaitan dengan perniagaan. Dengan sistem ini ia mempercepatkan proses pengumpulan data. Dengan cara ini amat mudah mencari dan memperolehi data-data yang diperlukan. Masa untuk mencari data juga menjadi lebih singkat dan ini menyebabkan kerja penyimpanan dan penggunaan data lebih efisen dan lebih teratur.

Kini teknologi dunia semakin meningkat, hanya menggunakan hujung jari sahaja, apa yang dikehendaki mudah didapati, tidak ketinggalan juga sistem maklumat yang mengumpulkan pelbagai maklumat tentang organisasi. Antara maklumat yang disimpan contohnya data peribadi pekerja, jadual gaji pekerja. Segala permohonan hanya dibuat melalui sistem. Kesalahan dalam membuat dan menyimpan maklumat dapat diminimumkan. Proses menjadikan maklumat mentah kepada maklumat yang boleh digunakan menjadi lebih mudah. Ia akan memercepatkan urusan kerja. Seterusnya dapat meningkatkan prestasi syarikat tersebut. Pekerja dapat melakukan kerja dengan lebih efisyen dan teratur.

GLOBAL SISTEM MAKLUMATGlobal sistem maklumat merupaka satu sistem yang merangkumi yang di terdiri daripada maklumat organisasi yang berpusat ataupun berdiri dengan sendiri tanpa bantuan ataupun hubungan dari sistem lain yang boleh selesaikan keseluruhan masalah sistem maklumat sumber manusia.

Disini terdapat 4 jenis model Sistem Maklumat Sumber Manusia :
Berbilang negara (multinational)
Menyeluruh (Global)
Antarabangsa (International)
Transnational

Multinational Model
Merupakan model yang digunakan mengikut kesesuaian dengan negara, suasana dan keadaan. Sistem ini akan diselaraskan mengikut suasana, budaya dan cara kerja di negeri tersebut. Seperti contoh sistem RHB Bank di luar negara amat berlainan dengan sistem yang berada di Malaysia. Dengan ini, apabila sistem ini dimasukkan ke dalam Malaysia, sistem ini hendaklah diselaraskan dengan negara tersebut agar selaras dan mudah digunakan di Malaysia. Jika tidak diselaraskan, kemungkinan besar, untuk mengendalikan sistem tersebut di Malaysia mempunyai masalah, kerana sistem di luar negara tidak sama dengan di Malaysia.

Global Model
Satu model yang dicipta dan disesuaikan dengan semua keadaan. Iaitu satu sistem yang boleh digunakan dengan pelbagai keadaan. Apabila membuat sistem ini, mestilah disesuaikan dengan apa jua keadaan, tidak kira tempat, suasana, dan negeri.

International Model
Model ini merupakan gabungan dari Global Model & Multinational Model. Model ini apabila dibawa ke negara yang hendak digunakan, ia boleh diubah dan disesuaikan mengikut kesesuaian keadaan dan negara tersebut. Tetapi tidak keseluruhan sistem boleh diubah contohnya Safety & Health kerana satu dunia menggunakan bende yang sama dan tidak boleh diubah. Contoh satu sistem yang boleh menggunakan International Model ialah contohnya latihan dan kursus. Kursus dari negara lain boleh dibawa masuk ke Malaysia dan boleh diubah mengikut kesesuaian Malaysia agar boleh digunakan.

TRANSNATIONAL MODEL

Transnational Model merupakan model ini terdapat kesemua model iaitu Multinational Global, Multinational Model dan International Model. Transnational


TECHNOLOGY ARCHITECTURE OF THE SYSTEM

Terdapat tiga jenis model senibina teknologi sistem ialah :
Standalone System Model
Data Warehouse Model
Single Integrated System Model

Standalone System Model ialah setiap negara mempunyai sistem mereka sendiri. Dan negara tersebut mempunyai maklumat negara mereka sendiri. Sistem tersebut tidak terdapat maklumat negara lain. Sekiranya mereka hendak maklumat negara lain, mereka perlu ke Global Data Warehouse iaitu tempat di mana semua data berkumpul. Global Data Warehouse terdapat satu sahaja dan ia hanya berada di satu negara yang terpilih sahaka. Global Data Warehouse mempunyai semua data negara lain, tetapi dalam Standalone System Model Global Data Warehouse tersebut tidak berkait dengan sistem di negara lain.

Data Warehouse Model pula menggunakan sistem SAP (iaitu sistem yang paling popular yang merupakan satu platform yang menguruskan semua sistem contohnya penjualan, pemasaran, sumber manusia dan banyak lagi) Segala data yang ada di setiap negeri tertumpu di Data Warehouse. Data di setiap negeri berkait rapat dan saling berhubung. Jika sesebuah negeri itu memerlukan data di negeri lain. Mereka boleh mendapatkannya dengan syarat negara yang dikehendaki tersebut adalah negara yang terdekat yang tinggal satu benua dan bukan benua yang lain. Jika hendak maklumat dari benua yang lain sahaja negara tersebut perlu mendapatkan maklumat di Data Warehouse.

Single Integrated System Model pula ialah sistem di setiap negara tidak tertumpu pada Global Data Warehouse. Apabila negeri yang berlainan memerlukan data di negara lain, mereka tidak perlu ke Global Data Warehouse, mereka hanya perlu berinteraksi dengan negara yang mereka perlukan datanya.


See Karen Beaman. “On Globalizing HRIS: Moving to a Transnational Solution.” IHRIM.link. December/January 2000. pp. 32-36.

SISTEM MAKLUMAT DAN KELEBIHAN PERSAINGANDengan adanya sistem maklumat,ia memudahkan pengguna untuk mengases data peribadi. Boleh dikatakan kebanyakkan organisasi menggunakan teknologi ini. Ia dapat memudahkan sesebuah organisasi mengendalikan sesuatu maklumat dengan lebih mudah dan tepat.
Setiap Syarikat mesti mempunyai pelbagai persaingan. Waaupun persaingan mempunyai keburukkan, tetapi masih ada kelebihan dalam persaingan. Persaingan merupaka budaya yang sihat. Ia juga dapat meningkatkan kualiti siste syarikat tersebut. Disini terdapat 2 jenis persaingan, iaitu

Competative Forces
Ia merupakan persaingan yang melibatkan faktor sesebuah syarikat berfikir untuk meningkatkan pasaran agar dapat bersaing dengan organisasi yang lain.
Sesebuah syarikat tidak hanya menumpukan sesuatu jenis perniagaan sahaja, kerana ditakuti apabila berlakunya persaingan dan syarikat tersebut tidak dapat bersaing dan keuntungan yang ada pada syarikat jatuh, ini menyebabkan syarikat tersebut sukar untuk menampung kerugian akibat daripada tiada sumber kewangan yang lain dapat menampung kerugian kewangan syarikat tersebut. Oleh sebab itulah, sesebuah Syarikat yang ingin bertahan dari segi kewangan dan mampu menghadapi sesuatu persaingan, syarikat tersebut hendaklah tidak tertumpu pada satu jenis perniagaan sahaja, ini kerana apabila berlakunya kerugian, syarikat tersebut dapat menampung dari sumber kewangan perniagaan yang lain. Contoh syarikat yang mengamalkan pelbagai jenis perniagaan ialah KFC Holding yang menjalankan 2 jenis perniagaan iaitu perniagaan menjual makanan segera iaitu Kentucky Fried Chicken dan perkhidmatan dalam pendidikan iaitu KFC College. Pesaing terdekat KFC ialah Mcdonald yang merupakan juga penjual makanan segera. Kuasa penawaran kepada pembeli ialah pembeli diberi banyak pilihan untuk membuat pilihan kerana terdapat pelbagai persaingan iaitu banyak syarikat yang menawarkan perkhidmatan atau perniagaan yang sama. Contoh syarikat ialah Mcdonald kerana kini terdapat banyak persaingan antaranya KFC dan juga Marrybrown. Kuasa pada penjual pula ialah sesebuah syarikat tidak mempunyai persaingan dengan syarikat lain. Syarikat tersebut hanya menawarkan perkhidmatan yang tidak ditawarkan kepada syarikat lain. Contoh syarikat ialah Tenaga Nasional Berhad, yang menawarkan perkhidmatan elektrik. Syarikat ini tidak mempunyai persaingan kerana syarikat ini satu-satunya merupakan syarikat yang menawarkan perkhidmatan sumber elektrik. Pembeli tidak mempunyai pilihan dan terpaksa menggunakan perkhidmatan syarikat TNB kerana tiada pilihan lain.


Competitive Strategies
Cost leadership iaitu syarikat yang menawarkan harga paling murah dengan memberi mutu barang atau perkhidmatan yang rendah. Pada zaman sekarang, kebanyakkan pelanggan tidak mementingkan kualiti perkhidmatan ataupun barang tersebut, mereka lebih mementingkan harga sesuatu perkhidmatan ataupun barangan. Contohnya antara syarikat penerbangan Air Asia dan MAS Airlines. Air Asia mengenakan tambang kapal terbang yang murah tetapi mutu perkhidmatan dan keselesaan kurang memuaskan, berbanding dengan MAS Airlines yang mementingkan mutu perkhidmatan yang tinggi dan terbaik tetapi mengenakan harga tambang yang mahal. Howard et al, (1999) percaya jika reka bentuk dan strategi pembangunan ditangani pada masa yang sama, Strategik
kelebihan daya saing yang boleh diperolehi (Howard et al, 1999).

Differentiation Strategy (Kepelbagaian Strategi)
Iaitu syarikat yang menawarkan pelbagai strategi untuk meningkatkan menarik minat pelanggan, contohnya pasaraya JUSCO yang memberi ganjaran istimewa kepada pelanggan yang dapat mengumpul mata ganjaran apabila membeli barang di pasaraya tersebut. Pasaraya tersebut dapat berbuat begitu kerana harga barangan tersebut mahal, dan pasaraya GIANT tidak memberikan ganjaran dalam mengumpul mata ganjaran kerana harga barangan di pasaraya tersebut murah.

Innovation Strategies
Iaitu syarikat yang menawarkan pelbagai kemudahan kepada pelanggan,contohnya pasaraya TESCO yang berada di luar negara yang memberi kemudahan kepada pelanggannya dengan menyediakan troli berteknologi tinggi iaitu troli tersebut boleh mengira kalori yang terdapat dalam makanan dengan meletakkan makanan di dalam troli tersebut.

Growth Strategy
Iaitu syarikat yang mempunyai perniagaan sampingan selain perniagaan utama,
kerana ditakuti apabila berlakunya persaingan dan syarikat tersebut tidak dapat bersaing dan keuntungan yang ada pada syarikat jatuh, ini menyebabkan syarikat tersebut sukar untuk menampung kerugian akibat daripada tiada sumber kewangan yang lain dapat menampung kerugian kewangan syarikat tersebut. Oleh sebab itulah, sesebuah Syarikat yang ingin bertahan dari segi kewangan dan mampu menghadapi sesuatu persaingan, syarikat tersebut hendaklah tidak tertumpu pada satu jenis perniagaan sahaja, ini kerana apabila berlakunya kerugian, syarikat tersebut dapat menampung dari sumber kewangan perniagaan yang lain. Contoh syarikat yang mengamalkan pelbagai jenis perniagaan ialah KFC Holding yang menjalankan 2 jenis perniagaan iaitu perniagaan menjual makanan segera iaitu Kentucky Fried Chicken dan perkhidmatan dalam pendidikan iaitu KFC College.

Alliance Strategy
Merupakan syarikat yang bergabung dengan organisasi lain. Hal ini berlaku kerana beberapa faktor, antaranya ialah kewangan syarikat tersebut terjejas dan hampir muflis selain dari itu, ingin meningkatkan mutu perkhidmatan syarikat. Contoh syarikat yang bergabung ialah antara Maxis dan Adam yang merupakan kedua-dua syarikat telekomunikasi.

Lock In Costumers & Supplies
Iaitu syarikat yang menawarkan sesuatu perkhidmatan dengan harga yang murah dengan syarat pembeli tersebut terikat dengan kontrak pembelian.

Erect Barries to Entry 
Iaitu syarikat yang tidak membenar pesaing lain masuk ke kawasan mereka.

Smith, Howard L & Bullers, I Jr William. (1999). A study of strategic information systems design in home health agencies. The Journal of Computer Information Systems, Vol. 6 Issue 2, pp. 10-19.
http://business.clemson.edu/ISE/html/information_systems_for_compet.html